Polityka prywatności

Definicje
W niniejszej Polityki prywatności określenia “DataDiggers”, “nasze”, “nasze”, “my”, “nas”, “Spółka” odnoszą się do Data Diggers Market Research S.R.L., spółki zarejestrowanej w Rumunii z numerem J23/915/2015 NIP RO34246710, z siedzibą przy Buzesti ulica 75-77, 9 piętro, pierwszy sektor, 011013 Bukareszt.

Określenia “członek Panel”, “Ty”, “Twój”, “twoje”, “jego”, “jej”, “ich”, “ich” odnoszą się do obecnych członków DataDiggers paneli.

Członek panel jest ktoś, kto subskrypcji naszego panelu internetowym poprzez wypełnienie formularza znaleźć tutaj i kliknąć przycisk “Zarejestruj” pod spodem. Klikając na tym samym przycisku, potwierdzasz, że zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe to rodzaj informacji, dzięki którym człowiek może być zidentyfikowany, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce pracy, adres, itp Dane te są zbierane zarówno na etapie rejestracji panel czy później, w czasie, że osoba ta jest członkiem naszego panelu.

Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich operacji dokonywanych na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, wyrównywania, łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

Wrażliwe dane oznaczają informacje na temat:

 • religia
 • sex
 • rasa lub pochodzenie etniczne
 • opcje polityczne
 • przynależności do jakiejkolwiek unii
 • zdrowie fizyczne i psychiczne
 • dane o karalności.

Ogólne informacje dotyczące naszej polityki prywatności
Zapewnienie prywatności danych osobowych naszych członków panelu zapewniają nas jest priorytetem dla naszej firmy. Niniejsza polityka prywatności ma na celu opisanie jak DataDiggers zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych osobowych naszych członków panelu wysłać do nas, zgodnie z przepisami prawa.

Przetwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie i/lub zniszczenie danych osobowych są w ścisłej zgodności z żadnego prawa. 677/2001 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Przystępując do korzystania ze strony internetowej plpanel.datadiggers-mr.com wiąże swoją wyraźną akceptacją polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia, tak, że jest prowadzone zgodnie z ustawodawstwem i/lub polityką firmy. Dlatego ważne jest, aby przejrzeć tę politykę prywatności regularnie zdawać sobie sprawę z ewentualnych zmian. DataDiggers dołoży wszelkich starań, aby opublikować link do polityki prywatności w dowolnym zaproszenie ankiety wysłanej do członków panelu oraz w koncie każdego członka.

DataDiggers jest firmą, która działa w pełnej zgodności z Kodeksem MTK ESOMAR.

Cookies
Cookie jest sposób przechowywania niewielkiej ilości informacji w przeglądarce, tak że nie jest konieczne, aby te same dane, które mają być ponownie za każdym razem, w tym samym urządzeniu; Celem za pomocą plików cookie jest ułatwienie nawigacji w Internecie.
Zmniejszona ilość ciasteczek informacyjne użytkowania jest przechowywany na dysku twardym komputera. Możemy używać plików cookie do przechowywania informacji o użytkownikach uzyskujących dostęp do strony internetowej plpanel.datadiggers-mr.com; w związku z tym, nie może być sekcje strony internetowej, która może wymagać, aby akceptować cookies.

Każdy użytkownik strony plpanel.datadiggers-mr.com ma możliwość przyjęcia, odrzucenia lub ograniczenia instalację cookies lub otrzymywać zaproszenia do instalowania ciasteczek.

Gwarancja prywatności
DataDiggers nie ujawni dane osobowe będące w jego posiadaniu na rzecz osoby trzeciej bez wyraźnej zgody członków panelu. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody członków zespołu, zarówno na etapie rejestracji panelu jak i podczas szczególnych badań lub w czasie dana osoba jest członkiem naszego panelu, prosząc członków aktualizować swoje informacje na temat zużycia interesy osobiste, postawy itp na bieżąco.

Na etapie rejestracji panelu DataDiggers będzie wymagało trochę podstawowe dane osobowe: adres e-mail, hasło, datę urodzenia, płeć i kod pocztowy, gdzie przyszły członek panelu żyje dłużej niż 6 miesięcy w roku. Wszystkie te informacje są obowiązkowe dla osoby do przyłączenia się do panelu, jak to jest niezbędne, aby zagwarantować jakość reakcji na naszych badaniach. Nazwa jest również wymagane w opcjonalnym informacji. Podczas ktoś czas jest członkiem panelu informacji możemy poprosić obejmują (ale nie wyłącznie): poziom edukacji, liczba dzieci w gospodarstwie domowym, wieku i płci dzieci, PIT, dochody gospodarstw domowych, członek panelu przemysł jest obecnie zatrudnieni w, różne preferencje dla towarów i usług oraz innych. Wypełnienie tych informacji nie jest obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób przynależność do naszego panelu, ale bardziej szczegółowe informacje podane jest, tym większa szansa zakwalifikowania się do przyszłych badań.

Jednak niektóre badania rynku może być prowadzona tylko na podstawie konkretnych informacji osobistych członków panelu, które powinny zostać ujawnione naszym klientom. Takie badania są te, w których produkt fizyczne są wysyłane do niego elementem panelowym lub w celach badawczych, w których klient chce bezpośrednio wywiad naszych członków panelu. W tych przypadkach, DataDiggers wymaga wyraźnej zgody członka panelowej dotyczącej gromadzenia i ujawnianie tych danych osobowych i będą wymagać od klientów innych firm, które mają dostęp do danych osobowych podpisać specjalną umowę, w której zobowiążą się oni, że informacje będą ściśle być wykorzystywane do celów badań rynkowych i wyłącznie w ramach tego badania.

DataDiggers może ujawnić dane osobowe członków panelu, gdy istnieje postanowienie sądu w tym zakresie.

Legalność gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z prawem. Data Diggers Market Research S.R.L. to spółka zarejestrowana w Rumuński Krajowy Urząd Nadzoru Przetwarzania Danych Osobowych (ANSPDCP, www.dataprotection.ro).

Ilekroć dane osobowe są gromadzone link do polityki prywatności jest dostępna dla wszystkich istniejących i przyszłych panelu członu. Dane osobowe mogą być zbierane zarówno z osobą, która jest lub będzie członkiem naszego panelu, jak również z każdego członka gospodarstwa domowego tej osoby/rodziny.

W obu przypadkach, następujące informacje zostały ujawnione przez użytkownika w momencie zbierania danych osobowych:

 • identyfikacja podmiotu prawnego, który gromadzi i przetwarza dane osobowe
 • w celu zbierania i przetwarzania danych osobowych
 • możliwość, aby dostosować dane osobowe już przewidziane
 • inne informacje, które mogą być konieczne w każdym przypadku.

Jeśli dane nie są zbierane bezpośrednio od członka panelu DataDiggers zapewni również członkiem panelu jest informowany o tym, zanim rzeczywiście rozpoczęciem gromadzenia danych osobowych.
Obchodzenie się z informacjami z innych stron internetowych, które są związane z plpanel.datadiggers-mr.com nie jest objęte niniejszą polityką prywatności.

Deklarowane cele
DataDiggers ujawnia na piśmie cel lub cele, dla których dane osobowe są zbierane w czasie ich zbierania.

Celów DataDiggers zbiera dane osobowe są:

 • prowadzenie ilościowych i/lub jakościowych badań naukowych na rynku
 • tak, że członek komisji może otrzymać informację na adres e-mail podany
 • aby określić, czy członek komisji ma prawo do przyszłych ilościowych i/lub jakościowych badań naukowych na rynku
 • aby działać zgodnie z prawem.

Jeśli DataDiggers musi wykorzystywać dane osobowe w innym celu, niż pierwotnie przekazana członkom panelu, sprawi, że ta znana członkom panelu przed faktycznym wykorzystaniem tych danych osobowych. Element panel musi dać zgodę, aby jego/jej dane osobowe mogą być wykorzystywane do innych celów, z wyjątkiem gdy prawo pozwala na wykorzystanie danych należy dokonać bez konkretnego uprzedniej zgody.

DataDiggers nie będzie wykorzystywać danych osobowych do marketingu bezpośredniego, promocji, reklamy lub sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług.

Ograniczona zbieranie danych
DataDiggers tylko zbiera dane osobowe, które są niezbędne, aby zapewnić prowadzenie badań socjologicznych w ramach normalnych parametrach jakościowych. Nigdy zebrać więcej danych osobowych, niż to konieczne do celów określonych. DataDiggers przetwarza tylko te informacje, które są istotne i odpowiednie do celu, dla którego zostały zebrane.

Ograniczone dane czas retencji
DataDiggers przechowuje dane osobowe dostarczone przez członków panelu tylko przez ograniczony czas, tak długo, jak to jest konieczne, aby w określonym celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od pierwotnego celu zaznaczono okres przechowywania danych osobowych może się różnić. Dane osobowe, które nie ma już znaczenia lub konieczne do deklarowanego celu zostaną zniszczone.

Umowa członu panelu
DataDiggers nie będzie przetwarzać dane osobowe członków panelu, bez ich wyraźnej zgody, chyba że prawo dopuszcza, że wykorzystanie danych można zrobić bez uprzedniej zgody.
DataDiggers poinformuje członków panelu na temat przetwarzania danych osobowych przed lub podczas gdy są one gromadzone.
W przypadku, gdy używamy listę respondentów dostarczonych przez osoby trzecie, zapewniamy, że respondenci na tej liście wyraziły zgodę, aby ich dane osobowe przetwarzane wcześniej dane są wykorzystywane przez DataDiggers.

Nasi członkowie komisji mają prawo do przyjęcia lub odrzucenia udziału w każdym badaniu. To nie ma wpływu na status członkostwa panel w jakikolwiek sposób.
Zdarza się, że niektóre badania wymagają rozmowy przez telefon lub twarzą w twarz. DataDiggers zawsze wymaga pisemnej zgody członków zespołu do udziału w takich badaniach. Jest to całkowicie możliwość członka zespołu, jeśli on/ona chce uczestniczyć lub odmówić udziału w tego typu badaniach. Jeżeli członek panelu zgadza się wziąć udział w badaniu przez telefon lub twarzą w twarz, to znaczy element panelu dał jego/jej zgody na przetwarzanie jego/jej dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia tego badania. Następnie, jeśli członek panelu chce wypłacić jego/jej zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych, on/ona może to zrobić w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego na adres e-mail: panelsupport.pl@datadiggers-mr.com.

DataDiggers zapobiega gromadzeniu danych osobowych uważanych za wrażliwe: dane o religię, płeć, rasę, poglądy polityczne, pochodzenie etniczne, przynależności związkowej zdrowia fizycznego i psychicznego oraz niekaralności. Jednakże, jeżeli jest to niezbędne do zbierania określonych informacji poufnych w celu przeprowadzenia badania, DataDiggers otrzyma pisemną zgodę członka panelu przed gromadzenia poufnych informacji.

Komunikat
Środki bezpieczeństwa, aby zapobiec DataDiggers podejmuje ryzyko utraty, kradzieży lub nieuprawnionym ujawnieniem, gromadzenia, kopiowania, modyfikacji lub zniszczenia danych osobowych członków zespołu są:

 • bezpieczne i ograniczony dostęp do urzędów i komputerów, które przechowują dane osobowe, na podstawie unikalnej karty dostępu i/lub unikalnego kodu dostępu
 • Dostęp Ograniczanie pracowników do danych osobowych
 • za pomocą potężnego oprogramowania antywirusowego, aby zapobiec instalacji złośliwego oprogramowania, które mogą mieć wpływ na dane osobowe zgromadzone
 • za pomocą unikalnego hasła dostępu.

Nasi menedżerowie i pracownicy przestrzegają poufności danych osobowych, które posiadamy. Dostęp do konta panel członu jest chronione przez unikatowy adres e-mail i hasło, dzięki czemu jedynym członkiem Panel może uzyskać dostęp do jego/jej własne dane osobowe.

Członkowie panelu proszeni są o nie ujawniają jego/jej osobiste hasło do konta osobom trzecim. Ważne jest również, aby wylogować się po wejściu plpanel.datadiggers-mr.com i zamknąć przeglądarkę internetową, zwłaszcza, gdy strona była dostępna z terminala publicznego lub z urządzenia używanego przez innych członków gospodarstwa domowego. DataDiggers nigdy nie prosi o hasło do konta członka panelu.

Nasi pracownicy i menedżerowie przetwarzania danych osobowych przy użyciu maksymalnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, niezależnie od danych miejsce jest dostępne.

Indywidualny dostęp do danych
Nasi członkowie komisji mają zawsze możliwość zwrócenia informacji o tym, jak możemy przetwarzać ich dane osobowe, aby mieć do nich dostęp lub zamówić nam zmienić lub usunąć. Można to zrobić poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia do panelsupport.pl@datadiggers-mr.com. DataDiggers zrobi wszystko, co możliwe, aby szybko odpowiedzieć na każde pytanie i dostarcza wnioskodawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami.

DataDiggers mogą nie zapewniać członków panelu z dostępem do wszystkich swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • przy dostępie do danych osobowych może ujawnić poufne informacje o firmie
 • przy dostępie do danych osobowych może ujawnić dane osobowe innych członków panelu
 • gdy dane zostały zebrane zgodnie z prawem, bez zgody członka panelu
 • gdy dane są zbierane do celów prawnych (na przykład jako część dochodzenia prawnego).

Ilekroć DataDiggers nie mogą spełnić zapotrzebowanie członka panelu z prośbą, aby mieć dostęp do jego/jej danych osobowych, członek panelu zostaną poinformowani na piśmie o przyczynie odmowy.

Każdy członek panelu ma szansę na zmianę jego/jej danych osobowych w dowolnym momencie w trakcie członkostwa poprzez zalogowanie się w jego/jej konta na plpanel.datadiggers-mr.com. Jeżeli członek panelu zapomniał jego/jej hasło to można odzyskać klikając tutaj. Również członków panelu można usunąć za pomocą jednego kliknięcia w odpowiedni przycisk znaleźć w sekcji “Aktualizacja profilu” każdego konta użytkownika panel.

Kontakt
W celu uzyskania dalszych informacji na temat tej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem panelsupport.pl@datadiggers-mr.com lub skorzystać z formularza można znaleźć na strona kontaktowa.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome